TREBOLIT MILJÖ

VÅRT MILJÖENGAGEMANG ÄR NÅGOT SOM STÄNDIGT STÅR I FOKUS

Varje företag som producerar något påverkar miljön mer eller mindre, på ett eller annat sätt. Vi på Nordic Waterproofing AB är inget undantag. Vi vet att vi använder den oljebaserade råvaran Bitumen, och vi vet att olja är en ändlig resurs som vi i möjligaste mån ska undvika att använda.
Men varför väljer då vi och andra takpappstillverkare att använda Bitumen? Jo, grundorsaken är att Bitumen i takpapp har en fantastiskt bra tätningsförmåga mot vattengenomträngning på tak som är svår att överträffa. Det finns faktiskt också ett ”slit och släng”-beteende som vi motverkar genom att Bitumen klarar av att ligga på taket utsatt för väder och vind i 30-40 år och till och med längre!

Vi har i vårt labb utvecklat och modifierat våra Bitumenblandningar i över de 100 år som vi har tillverkat takpapp, så att de inte behöver vara så tjocka som förr. Detta sparar in mängden använd Bitumen per m2 lagt tak.

 Att försöka göra mer av mindre sitter i vår ryggrad!

Har du en god idé om hur vi kan minska våra produkters miljöpåverkan? Tveka inte att höra av dig, vi är alltid intresserade av dina synpunkter!

HUR ARBETAR VI MED MILJÖFRÅGOR

 

Palmblad.jpg

ENERGIBESPARING

Vi har tillsammans med Siemens genomfört ett omfattande projekt för att spara energi, förbättra inomhusklimatet och kapa driftkostnaderna på vår fastighet i Höganäs. 2015–2016 motsvarade energibesparingen utsläpp från en resa med bil 83 varv runt jorden eller 103 stycken oljeeldade villor under ett år.

Palmblad.jpg

TRANSPORT

Våra längre transporter görs med tåg, detta för att vi vill göra våra transporter mer hållbara och energismarta. Vi använder oss av transportföretag som strävar efter att minska utsläppen och arbetar för att uppnå de svenska miljömålen. 

Palmblad.jpg

VÅR ENERGI (produktionssätt för levererad el)

56% av vår elleverantörs elproduktion är förnybar. Förnybar el tillgodoser stora delar av dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Det bidrar till en hållbar utveckling och medför att de på lång sikt ger ett relativt litet bidrag till den förstärkta växthuseffekten.

Palmblad.jpg

STRÄVAN EFTER MINIMAL MILJÖPÅVERKAN

Vi strävar efter att i vårt beslutsfattande bedöma och ta hänsyn till förutsebara konsekvenser för miljö, hälsa och säkerhet relaterade till våra huvudprodukter och deras livscykel. Vi arbetar för att förbättra vår resurseffektivitet genom att minska förbrukningen av energi och råmaterial i vår produktion. Dessa aspekter beaktas även i vår utveckling av produkter och processer. Begrepp som lång livslängd, rätt råvaror, effektiv tillverkning är alltid närvarande i vårt produktarbete. Det kan även röra sig om produkter till miljösystem som gröna tak. Vi använder oss av retursystem Byggpall för att förenkla pallhanteringen och göra den kostnadseffektivare och mer miljövänlig.

Palmblad.jpg

NOXOUT

NOXOUT är en produkt som reducerar mängden NOx-partiklar i luften. Det ger en renare luft för både dig och mig! Utsläppen av NOx-partiklar från t.ex. bränder, bilar, lastbilar och verksamheter är stadigt stigande. Det här partiklarna förorenar luften och är skadliga för miljön. Därför bör det göras något aktivt för att bryta ned partiklarna innan de ställer till problem för hälsan.

 

Palmblad.jpg

GRÖNA TAK

Den senaste tiden har vi sett att nederbörden ökar och är generellt sett kraftigare. Gröna tak fångar upp regnvattnet så att avrinningen till dagvattensystemet utjämnas, detta kan ha stor betydelse i stadsmiljöer där de flesta av ytorna är hårdgjorda. Skadliga partiklar fångas upp och klimatpåverkan minskas eftersom växterna på taket binder koldioxid.

Palmblad.jpg

RÅVAROR

Våra bitumenprodukter har en högmodifierad SBS-bitumenblandning som ger produkterna en lång livslängd på 30–40 år. Bättre blandningar gör att vi kan tillverka tunnare produkter som håller samma kvalitet som produkter som har en sämre blandning och är tjockare. Vi jobbar ständigt med att leta efter råmaterial som är klimatsmart framställda. 

Palmblad.jpg

VARMLUFTSINSTALLERADE TÄTSKIKT

Vi har tagit fram ett tätskikt som kan installeras med eldriven svetsmaskin istället för den traditionella gasoldrivna lågan. Systemet möjliggör en ökad säkerhet för såväl montören som fastighetsägaren och personerna som vistas i fastigheten. Det eldrivna montaget lämpar sig extra väl på fastigheter i känsliga miljöer som t.ex. sjukhus, förskolor, laboratorier

Palmblad.jpg

MILJÖKRAV PÅ VÅRA LEVERANTÖRER

Vi ska vid val av leverantör ta hänsyn till leverantörens kvalitets- och miljöarbete och i möjligaste mån tillse att dessa följer våra värderingar.