HÅLLBART BYGGANDE MED TREBOLIT

TREBOLITS HÅLLBARHETSARBETE I ENIGHET MED FÄRDPLAN 2045.

Veragatan 10.jpg

I dag står bygg- och anläggningssektorn för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha netto nollutsläpp av växthusgaser 2045. Detta står vi på Trebolit helt bakom och arbetar aktivt för att nå målen, gärna långt innan den utsatta tidsfristen. 2025 är vi 11 miljoner invånare. Det är nödvändigt att bygg- och anläggningssektorn gemensamt ställer om i arbetet mot klimatneutralitet.

Trebolit är en av flera hundra företag som har tagit över stafettpinnen för att driva arbetet att implementera färdplanen för en klimatneutral och konkurrenskraftig byggsektor genom hela värdekedjan – med helhetsfokus inom hela miljöområdet. Alla ska med i arbetet – från planering och genomförande till rivning.

Vår plan är komplex, men ändå enkel. Målet är tydligt och vägen 
dit har vi redan stakat ut. Följ med oss på resan mot att bli den 
mest hållbara valet av tätskikt för tak.

Resanpilen Trebolit.png

HUR SER VI PÅ FRAMTIDENS HÅLLBARHETSARBETE

LAB 2_hr.jpg

Vi tittar ständigt på framtidens lösningar redan idag. Något vi tittar på är att i framtiden kunna ta tillvara på gammalt uttjänt tätskikt av bitumen för att separera bitumen från dess stomme och sedan på ett cirkulärt vis återanvända materialet en gång till. Eller flera...

HÅLLBARA PRODUKTER, SYSTEM OCH DOKUMENTATION

VI arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor från råvara till grind. Från transporter till och från fabriken till dokumentation över de små avtryck våra produkter gör i produktionen och slutligen på taket. I våra EPD:er kan ni läsa allt om produkternas CO2 avtryck. Vad är då en EPD?

Environmental Product Declaration
eller miljövarudeklaration.

EPD.jpg

I en miljövarudeklaration redovisas miljöpåverkan från en produkt över en specifik del eller hela dess livscykel. Vi har valt att skapa dessa EPD:er för våra egentillverkade huvudprodukter för perioden från råvara till att produkten lämnar våra grindar i Höganäs. Dessa EPD:er ligger sedan till grund för ett vidare Hållbarhetsarbete för att sänka vårt CO2 avtryck.

Som du kan se i våra EPD:er så är CO2 avtrycket väldigt lågt för att producera produkterna. Detta beror på att vi har investerat i vår Höganäsfabrik, vi använder biogas istället för naturgas och vi har säkerställt att all vår el kommer från förnybara källor. Insatserna har sänkt vårt COavtryck med 2 500 ton/år.

Här finner ni våra EPD:er.

NOXOUT - LUFTRENANDE TAK

Noxout.jpg

Trafik och industri släpper ut kväveoxider (NOX) som orsakar stora luftföroreningar och skapar hälsoproblem.Utsläppen av NOx-partiklar ökar. Trebolit Elastolit NOXOUT är ett tätskikt för tak som neutraliserar NOxpartiklar. NOXOUT är belagt med titandioxid vilken tillsammans med solens UV-ljus omvandlar NOX-partiklarna och därmed renar vår luft. Ett 1000 m2 stort NOXOUT tak neutraliserar varje år NOX-partiklar motsvarande utsläpp från ca 17 500 mils bilkörning. (personbil miljöklass Euro 5). NOXOUT ÄR DET FÖRSTA LUFTRENANDE TÄTSKIKTET SOM NUMERA ÄR REKOMMENDERAT AV BYGGVARUBEDÖMNINGEN.

E-LIT- 100% VARMLUFT

Elit.jpg

Nästa generations varmluftsinstallerade tätskikt från Trebolit. E-LIT är ett 100% varmluftsinstallerat tätskiktssystem som kan installeras på tak i känsliga miljöer där särskilda krav förekommer tex sjukhus, serverhallar, känslig industri mm. E-LIT har en kraftig stomme av polyester och en bitumenblandning(formula) som har optimerats för varmluftsinstallation. Mjuk och följsam på vintern och stabil och robust på sommaren. E-LIT har ett grafitgrått skiffer som ger ett elegant och sobert utseende. Produktens vikt är 4700g/m2.

GRÖNA TAK - BÄTTRE STADSMILJÖER

Gröna tak.jpg

Taket är en del av klimatskalet men kan samtidigt vara mycket mer. Gröna tak kan användas på både låglutande och lutande takytor. De gröna taken integrerar byggnader i den omgivande miljön och ger ett bättre stadsklimat. Skadliga partiklar fångas upp och klimatpåverkan minskas eftersom växterna på taket binder koldioxid. Taket får en bättre ljuddämpande effekt tack vare jord, moss /sedum som är svårare att uppnå med andra takbeklädnader. 
Gröna tak fångar även upp regnvattnet så   att avrinningen till dagvattensystemet utjämnas, detta kan ha stor betydelse i stadsmiljöer där de flesta av ytorna är hårdgjorda.

MED TÄTA OCH HÅLLBARA SAMARBETEN FÖR FRAMTIDEN

Entrepenörer web.jpg

Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk brukar man ju säga. Sedan många år tillbaka ser vi till att vi inte har några svaga länkar då våra auktoriserade entreprenörer är utbildade och får ständig fortbildning i våra tätskiktssystem genom oss. Med alla de behörigheter entreprenörer och montörer ska ha tillser vi att ni får de bästa förutsättningarna för ett tätt och bra tak långt in i kommande generationer. Samtliga av våra auktoriserade takentreprenörer är anslutna till AB Tätskiktsgarantier i Norden och lämnar 15 års garanti på material, montage och eventuella följdskador som skulle kunna uppstå på ert tak. Och med endast en kontaktperson vid skada får ni ett tryggt, hållbart och vackert tak. En komplett sökbar lista över våra anslutna och auktoriserade entreprenörer finner du här