Svenskt tätskikt på tak sedan 1889

Produktmärkning och certifiering

Produktmärkning / Certifiering

Märkningar talar om för oss att en produkt uppfyller vissa uppsatta krav. En del märkningar är obligatoriska och måste finnas för att en produkt ska få säljas.
EU-medlemskapet innebär fri rörlighet för varor över gränserna. Sverige har i vissa fall strängare krav än andra EU-länder. Detta kan betyda att en produkt som godkänts i ett annat EU-land ändå inte uppfyller kraven som gäller i Sverige.

pP-märket är SP-koncernens eget kvalitetsmärke som återfinns på ett flertal produkter. P-märkningen innebär att produkten minst uppfyller lag- eller  myndighetskrav, och i de flesta fall en ännu högre kravnivå. P-märkning innebär dels att produkten är typprovad, dels att tillverkarens egenkontroll övervakas av SP.

tatskiktTätskiktsgarantier i Norden AB erbjuder marknadens mest omfattande trygghetspaket för tätskikt på tak. Garantin omfattar material, följdskador och entreprenörens arbete och lämnas av auktoriserade takentreprenörer. Tätskiktsgarantier i Norden AB utfärdar varje år ca 3000 garantiutfästelser och har de senaste 25 åren försäkrat mer än 60 miljoner m² tätskikt i Sverige.

bastaSyftet med BASTA-systemet är att medverka till utfasning av farliga ämnen från byggprodukter och produkterna i BASTA-systemet bedöms utifrån deras kemiska innehåll. Bedömningen baseras på ett antal egenskapskrav som det kemiska innehållet i produkterna måste klara, och det är leverantören själv som svarar för bedömningen. Bara produkter som klarar dessa krav kan registreras i BASTA. Genom BASTA visar branschen på ett tydligt sätt åt vilket håll man vill att tillverkare ska utveckla nya produkter. BASTA drivs som ett icke vinstdrivande aktiebolag som ägs genemsamt av IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Byggindustrier. Utvecklingen av BASTA-systemet har skett inom ett konsortium bestående av Sveriges Byggindustrier, JM, NCC, Peab, Skanska och IVL, samt med stöd från den Europeiska utvecklingsfonden LIFE. BASTA ingår också som en del i kretslopprådets miljöprogram 2010.

byggvaru
Sveriges största och viktigaste fastighetsägare och byggherrar har gått samman för att ta fram en standard för miljöbedömning av byggvaror. Med en gemensam standard för miljöbedömning av byggvaror. Med en gemensam standard för bedömningarna och ett lättanvänt systemstöd för att söka godkända byggvaror är ambitionen att morgondagens hus ska byggas med enbart miljöbedömda och miljögodkända produkter. Byggvarubedömningen ser miljöbedömning som ett sätt att ta ansvar för det vi bygger in i våra hus och lämnar till kommande generationer.